Highlight Prinsjesdag 2022 – Inkomstenbelasting

Highlight Prinsjesdag 2022-Inkomstenbelasting

De Miljoenennota is op Prinsjesdag gepresenteerd, en u vraagt zich vast af of u in 2023 meer of minder belasting gaat betalen. We hebben de belangrijkere wijzigingen uiteen gezet beginnend met deel 1 van de aanstaande wijzigingen in de Inkomstenbelasting.

Inkomstenbelasting

 1. Box 3

Het huidige tarief in box 3 wordt met 1% per jaar verhoogd naar 34% in het jaar 2025. Met ingang van 1 januari 2023 wordt het heffingsvrije vermogen verhoogd van € 50.650 naar € 57.000. Voor partners wordt het heffingsvrije vermogen daarmee verhoogd van € 101.300 naar € 114.000.

In het Wetsvoorstel Overbruggingswet box 3 wordt voor de jaren 2023 tot en met 2025 voorgesteld om box 3 in lijn te brengen met de oplossing die in het rechtsherstel is gehanteerd, de forfaitaire spaarvariant. Vanaf 2026 zal een nieuw stelsel voor box 3 worden ingevoerd.

 1. Uitfaseren oudedagsreserve

Met ingang van 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve niet verder meer worden opgebouwd, waarbij de tot en met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve op basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

 1. Verhogen onbelaste reiskostenvergoeding

De werkgever kan per heden voor de kosten van vervoer een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer. Deze zal per 1 januari 2023 worden verhoogd tot € 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 zal het maximum vervolgens verder worden verhoogd naar € 0,22 per kilometer.

 1. Verlagen zelfstandigenaftrek

In het coalitieakkoord is afgesproken om de afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen. De zelfstandigenaftrek zal met ingang van 2023 in een aantal stappen worden verlaagd van € 6.310 in 2022 naar uiteindelijk € 900 in 2027. De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters, de zogenoemde startersaftrek, blijft overigens ongewijzigd (€ 2.123).

 1. Afschaffen middelingsregeling

Voorgesteld wordt om de middelingsregeling per 1 januari 2023 af te schaffen, maar nog wel overgangsrecht op te nemen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in het middelingstijdvak wordt betrokken. Dit betekent dat middelen over een middelingstijdvak met alleen kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld omvat derhalve de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

 1. Actualiseren leegwaarderatio

Met ingang van 2023 is de leegwaarderatio dusdanig aangepast dat de waarde van verhuurde woningen realistisch tot uitdrukking komt in box 3. Het kabinet is voornemens om de tabel in de toekomst periodiek te actualiseren zodat deze waardering ook realistisch blijft.

 1. Aanpassen culturele multiplier voor partners

Het bedrag aan aftrekbare giften aan culturele ANBI’s wordt verhoogd met 25%, maar ten hoogste € 1.250, ook bij fiscaal partners gezamenlijk.

 1. Uitfaseren IACK (inkomensafhankelijke combinatiekorting)

Voorgesteld wordt om de IACK vanaf 2025 af te schaffen, behalve voor ouders met (een of meer) kinderen die vóór 1 januari 2025 zijn geboren.

 1. Repareren overgangsrecht scholingsaftrek

Op grond van het overgangsrecht kunnen scholingsuitgaven die betrekking hebben op studiejaren tot en met het studiejaar 2014/2015 en die destijds niet tot aftrek leidden omdat recht bestond op een prestatiebeurs, alsnog (forfaitair) in aftrek worden gebracht als scholingsuitgaven als in een jaar de prestatiebeurs definitief niet wordt omgezet in een gift.

 1. Afbouw algemene heffingskorting met verzamelinkomen

Met de voorgestelde maatregel wordt de afbouw niet langer uitsluitend afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit werk en woning, maar van het verzamelinkomen

 1. Oudedagsverplichting aanwenden ter verkrijging van een lijfrente

De regering stelt voor om onder nader te stellen voorwaarden het mogelijk te maken dat een Oudedagsverplichting (ODV) ook kan worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente, een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht na het kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt die vijf jaar hoger is dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

 1. Introduceren twee schijven box 2 in 2024

Voorgesteld wordt om per 2024 twee schijven te introduceren in box 2 met een basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 (bedrag 2024) aan inkomsten per belastingplichtige en een tarief van 31% voor het meerdere.

 1. Vervallen uitzondering op gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

Er wordt voorgesteld om de regeling per 1 januari 2023 te laten vervallen.

 1. Beperken 30%-regeling

In de Voorjaarsnota 2022 is aangekondigd dat de 30%-regeling voor ingekomen werknemers per 1 januari 2024 wordt beperkt tot de zogenoemde Balkenende-norm. Aftopping binnen de 30%-regeling komt dus aan de orde als de grondslag voor de 30%-regeling hoger is dan € 216.000.

 1. Hypotheekrenteaftrek

De huidige afbouw van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een maximering van de aftrek op het basistarief van 37,05 % in 2023. Deze afbouw wordt niet verder versneld.

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag naar aanleiding van dit artikel?
Neem gerust contact met ons op: info@havas.nu / 074 – 259 1588.

Bron: Nextens | Fiscale aangiftesoftware en kennisbank voor professionals

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.